Na skróty

Na skróty

KARTA INFORMACYJNA

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych

w Przedszkolu Leśny Zakątek  w Cekcynie

 

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Leśny Zakątek  w Cekcynie      
  z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Szkolnej 41b, adres e-mail: przedszkole@cekcyn.pl, numer telefonu: 52 56-105-79, zwany dalej: "Administratorem".
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Dantych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod              e-mailem: iod.przedszkole@cekcyn.pl
 3. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora określonych przepisami prawa, a w szczególności Prawa oświatowego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy przedszkola.   
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych osobowych stanowić będą:a)     art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze,                                                                                           b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;                                                          c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Was  zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

 

 1. Odbiorcami Waszych danych osobowych będą:
 1. organy uprawnione do otrzymania Waszych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora
 3. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe.
 1. Okres przechowywania danych:

Wasze dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku , gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

 1. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Wasze dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

        Przysługuje Wam prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
 2. do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy  RODO.

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?                                                    a. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,                                                                                            bpodanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

        Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Leśny Zakątek w Cekcynie
  ul. Szkolna 41B
  89-511 Cekcyn
 • (052)56-105-79
  531-692-746

Galeria zdjęć